നിങ്ങൾ പതിവായി ബൈബിൾ കൂടെ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ?

ഹാർഡ് ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹർഡിൽലി ലവ്?

നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനും പാപത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും?

ദൈവവുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ സമയമാണിത്.

കപടഭക്തരെ ഉയർത്തുന്നു;

റൂത്ത് ചിന്തകൾ ... ബ്രെഡ് ഹൗസിൽ തുടരുക!

വേനൽക്കാല വായന അപ്ഡേറ്റ് + നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക!

വേനൽക്കാല ബൈബിൾ വായന പദ്ധതി: രൂത് ത്രു 2 കിംഗ്സ്!