പാപത്തെ മറികടക്കുന്പോൾ ഒരു കവിത ...

നിങ്ങൾ പതിവായി ബൈബിൾ കൂടെ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ?

ക്ഷമാപണത്തിനെക്കുറിച്ച്.

ബുക്ക് റിവ്യൂ: റെയിൻഹാർഡ് ബോണേയുടെ ലിവിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫയർ

ദൈവത്തെ അറിയുക, നിനക്കറിയാം.

ഞങ്ങളുടെ മിറക്ലസ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ

ചാപ്ലിൻ അരങ്ങേറ്റം

മെല്ലെ ഓർമ്മിക്കുന്നു

ദൈവവുമായി നീ അവിവാഹിതനാണോ?

ഹലോ, പുതുവത്സരാശംസകൾ!